Algemene voorwaarden

Online diensten die door rekkenshop.be verstrekt worden

 

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die door rekkenshop.be verstrekt worden, inclusief de website http://www.rekkenshop.be en alle mogelijke verkeer via e-mail en nieuwsbrieven.

Door de website te gebruiken of een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met de juridische bepalingen. Als u vragen of opmerkingen heeft, kan u contact met ons opnemen via de vermelde contactgegevens (zie artikel 1).

Op de Algemene voorwaarden van rekkenshop.be is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 1 – Identificatie van de verkoper

Naam: rekkenshop.be via Devanke NV
Adres administratieve zetel: Rijksweg 3 2780 Puurs
Tel: 03/899 26 00 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 16:00 uur)
Fax: 03/899 35 37
E-mailadres: info@rekkenshop.be
BTW : BE-0456.306.806

Artikel 2 – Prijzen

Prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn exclusief BTW. De leveringskosten hangen af van de omvang van uw bestelling. Deze worden telkens meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop.

De vermelde prijzen kunnen aangepast worden indien blijkt dat tijdens het verwerken in het systeem onjuiste prijzen gebruikt worden. Een geplaatste bestelling zal nooit zomaar verhoogd worden en de klant krijgt altijd een bericht dat er een fout opgetreden is. Deze heeft dan ook de kans om de bestelling toch te aanvaarden of kosteloos te annuleren.

 Artikel 3 – Aanbod

Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, wordt de klant verzocht om steeds vooraf contact op te nemen met de klantenservice (zie artikel 1) van de Verkoper. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

 Artikel 4 – Totstandkoming internetkoop

De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf weder te verkopen;
bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
bij overmacht.

 Artikel 5 – Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop rekkenshop.be geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor rekkenshop.be niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Rekkenshop.be heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat rekkenshop.be haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van rekkenshop.be opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door rekkenshop.be niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 Artikel 6 – Levering 

Rekkenshop.be levert enkel in België. De levertijden gelden weliswaar bij benadering. De uiterste leveringstermijn is 10 werkdagen na ontvangst van de betaling. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

De leverings- of verzendkosten worden zo snel mogelijk berekend na ontvangst bestelling. Het ophalen van bestellingen in ons magazijn is gratis en kan op dinsdag(8-16u) en vrijdag(8-15u).

Artikel 7 – Gebreken/Garantie

De klant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ingeval van klachten over de goederen, dient de klant binnen de 7 dagen deze klachten schriftelijk te signaleren.  Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

Artikel 8 – Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 9 - Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan rekkenshop.be of rechthoudende derden.

Artikel 10 – Beperking van aansprakelijkheid

Artikel 10.1 – Beschikbaarheid van website

Rekkenshop.be wijst expliciet elke aansprakelijkheid af voor de continue beschikbaarheid van de website. Daarnaast heeft rekkenshop.be het recht om op elk ogenblik de exploitatie en/of het onderhoud van deze website geheel of gedeeltelijk stop te zetten of de toegang tot de site te beperken zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 10.2 – Gebruik van de website, de inhoud ervan en de aangeboden informatie

De door rekkenshop.be gepubliceerde informatie is gratis, tenzij anders geformuleerd. Elke gebruiker mag de aangeboden informatie gebruiken en documenteren voor privé-doeleinden. Elk ander gebruik van de informatie, in het bijzonder elke vorm van reproductie, wijziging of integratie in publicaties of advertenties is enkel toegestaan na goedkeuring van rekkenshop.be of de rechtmatige eigenaar van de informatie.

Rekkenshop.be benadrukt dat er beschermende rechten kunnen gelden voor de inhoud en de informatie. Alle informatie werd zorgvuldig door rekkenshop.be verzameld en gecontroleerd. En vervolgens naar eigen goeddunken gepubliceerd. De informatie van derden werd ongewijzigd overgenomen. De gebruikers moeten zelf nagaan of de geleverde informatie correct, volledig en/of up-to-date is.

De aansprakelijkheid van rekkenshop.be voor schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie en ook voor schade als gevolg van een verkeerde interpretatie van de geleverde informatie door de gebruiker, is beperkt tot grove nalatigheid of intentioneel gedrag van rekkenshop.be. Daarnaast kan rekkenshop.be ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die volgt uit een verkeerd gebruik van de geleverde informatie door de gebruiker.

Artikel 10.3 – Links/inhoud en informatie van derden

De website kan hyperlinks en verwijzingen bevatten naar webpagina’s van derden. Rekkenshop.be is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze webpagina’s. Rekkenshop.be kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit, de juistheid of de volledigheid van de door derden geleverde informatie.

 Artikel 10.4 – Belangrijk bericht in verband met computervirussen

Ook al stelt rekkenshop.be alles in het werk om de website te vrijwaren van virussen, toch kan rekkenshop.be niet garanderen dat haar site ook virusvrij is. De gebruiker moet in zijn eigen belang de nodige veiligheidsmaatregelen treffen en alle informatie, software of documentatie scannen op virussen voordat hij deze downloadt.

Garantie en kwaliteitscontrole

Gecertificeerde nieuwe rekken en gecontroleerde tweedehandsproducten. Rekkenshop biedt zowel nieuw als tweedehands rekken aan. De nieuwe rekken zijn van het merk Esnova.

Kwaliteit en controle
Full Service handelaar

U heeft geen tijd of mensen om uw bestelling te monteren? Geen probleem. Ons professioneel montageteam doet dit voor u en wanneer het u past! Zij nemen de verpakkingen terug mee en laten uw ruimte netjes achter.

Onze diensten
Uw ervaren partner

U helpen bij uw aankopen en adviseren bij uw keuze voor een product of dienst. Wij staan voor u klaar en geven u graag advies op maat. Onze ervaring garandeert u de correcte samenstelling van uw gewenste opstelling.

Meer over ons
  03 899 26 00Klik hier als u wilt opgebeld worden Stuur ons een emailContacteer Anja